Polityka Ochrony Danych Osobowych

obowiązująca dla serwisów internetowych

 

1.    Informacje o dokumencie?

W tym dokumencie przedstawiamy informacje na temat tego kto, w jakim zakresie oraz w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisów internetowych prowadzonych przez AFFECT Sp. z o.o.

 

2.    Jakie są warunki prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 12 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

 

3.   Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: AFFECT Sp. z o.o.

Michałowicza 46/2

43-300 Bielsko-Biała

 

4.    Zakres przetwarzanych danych osobowych

Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio od Ciebie w

trakcie korzystania z Serwisów (wszystkie z niżej podanych albo jedynie część):

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy produktów
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • adres IP urządzenia z którego nawiązujesz połączenie z Serwisami oraz informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej
 • wykształcenie
 • kursy zawodowe

 

5.    Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z naszych Serwisów wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas jako administratora Twoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne jednakże nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz niektórych usług, prowadzić z Tobą korespondencji mailowej lub zawrzeć z Tobą umowy (w tym umowy sprzedaży) jeżeli nie podasz nam danych osobowych, które uznamy za konieczne.

 

6.    W jaki celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy przy wykorzystaniu Serwisów,
 • prowadzenie analiz i statystyk w związku z realizacją umów i świadczeniem usług przez administratora danych

osobowych,

 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych

- prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych (w tym programów promocyjnych) podejmowanych przez administratora danych osobowych lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora danych osobowych,

 • prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.)
 • ustaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie korespondencji z osobą której dane osobowe są przetwarzane,
 • czynności archiwizacyjne,
 • wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych,
 • zapewnienie ochrony Serwisów

7.    Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub d1ostawę towarów na Twoją rzecz (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie). Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania :

 • przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających stąd praw i obowiązków,
 • do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego,
 • przez okres czasu określany przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku,
 • przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub dostawę towarów na Twoją rzecz (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie),
 • w oparciu o stosowną zgodę – przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody.

Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

8.    Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas jako administratora tych danych osobowych

może być:

 • zgoda - wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych,
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

9.    Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przekazywanie do państw trzecich)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innego oprogramowania zapewnionego przez takie serwisy (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników Serwisów, w

szczególności takich jak Google Analytics.

 

10. Czy profilujemy Twoje dane osobowe?

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług możemy poddawać Twoje dane osobowe profilowaniu aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług w zakresie jaki uznamy dla Ciebie za odpowiedni, w tym w celu zaoferowania Ci produktów, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane osobowe podlegały profilowaniu poinformuj nas o tym.

 

11. Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?

Jako administrator Twoich danych osobowych będziemy je przekazywali podmiotom zewnętrznym jako ich odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi obsługi płatności lub świadczące usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane  w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( w tym w szczególności osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych, podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań, podmioty realizujące świadczenia związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży lub wykonywania usług (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji), podmioty świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,

 • innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

 

12. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 • żądanie dostępu do dotyczących Twojej osoby danych osobowych w celu sprostowania takich danych,
 • żądania uzupełnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne,
 • żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

13. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail który jest nam znany) lub wyślesz do nas taką informację listownie i podpiszesz własnoręcznie oświadczenie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie  nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być  zawarte inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy (art 6 ust.1 lit. f RODO).

 

Marketing. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Państwa przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Państwa przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony lub naszych programów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Cookies serwisu internetowego AFFECT PROFESSIONAL COSMETICS

Cookies to pliki komputerowe zapisywane w pamięci Twoje urządzenia, za pomocą których przeglądasz dany serwis internetowy.

Jakie informacje zbieramy i analizujemy?

Za pomocą Cookies możemy zbierać i analizować takie informacje jak:
- nazwy przeglądarki i jej wersja,
- rodzaj urządzenia z którego korzystasz,
- nazwa i wersja systemu operacyjnego Twoje urządzenia i inne podobne informacje. 

W jakim celu to robimy?

Informacje pochodzące z Cookies będziemy wykorzystywali wyłącznie w celu ulepszenia naszego serwisu internetowego, ułatwienia Tobie autoryzacji w naszym serwisie internetowym lub przedstawiania Tobie wybranych specjalnie przez nas dla Ciebie ofert.

Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez nas z Cookies

Jeżeli nie chcesz aby nasz serwis internetowy korzystał z Cookies zapisanych w pamięci Twojego urządzenia musisz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli konfiguracja Twojej przeglądarki dopuszcza korzystanie przez nas z Cookies uznamy, że wyraziłeś na to zgodę.