Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa AFFECT - wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

 

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

• podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

• wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 969 916.50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 670 267.50 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-24-0016/17

Beneficjent: AFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ